CONDICIONS D’ÚS DEL WEBSITE

Amb caràcter general, l’accés a la informació i utilitats del WEBSITE no exigeix una prèvia subscripció o registre d’usuari. L’usuari es compromet i responsabilitza de mantenir tota la informació facilitada de forma que respongui, en cada moment, a la seva situació actual. El tractament de les dades de caràcter personal subministrades per l’usuari, en cas de què hi hagués tal tractament, el durà a terme ADETCA en subjecció a la Política de protecció de dades de caràcter personal continguda en aquest WEBSITE. Amb caràcter general, els serveis que ADETCA presta als usuaris, visitants afiliats i socis, a través del seu WEBSITE www.adetca.cat, són gratuïts, a no ser que, en casos concrets, s’especifiqui el contrari.

POLÍTICA DE PROTECCIÓ DE DADES DE CARÀCTER PERSONAL

ADETCA es compromet amb el compliment de la normativa de protecció de dades personals i garanteix el compliment íntegre de les obligacions disposades, així com la implementació de les mesures de seguretat disposades al Reglament Europeu de Protecció de dades i la normativa espanyola de protecció de dades. FINALITAT I LEGITIMACIÓ DEL TRACTAMENT ADETCA informa que serà el responsable del tractament de les dades personals i informació que ens faciliti. Així mateix, i d’acord amb el que estableix l’article 21 de la Llei 34/2002 d’11 de juliol, de Serveis de la Societat de la Informació i de Comerç Electrònic, sol·licitem el seu consentiment exprés per enviar-li el butlletí, així com publicitat o promocions dels nostres productes, per correu electrònic o per qualsevol altre mitjà de comunicació electrònica o postal. L’informem que podrà donar-se de baixa d’aquestes comunicacions en qualsevol moment mitjançant remissió de la seva petició al correu electrònic: info@adetca.cat. DRETS DELS USUARIS ADETCA informa als usuaris que podran exercir gratuïtament els següents drets: Podrà revocar a qualsevol moment el consentiment prestat a la recepció de comunicacions comercials. Dret d’accés, rectificació, limitació i supressió de les seves dades o oposició al seu tractament. Dret a presentar una reclamació davant l’autoritat de control (aepd.es) si considera que el tractament no s’ajusta a la normativa vigent. L’usuari podrà exercir aquests drets, mitjançant un escrit, indicant la sol·licitud, nom i cognoms i correu electrònic. Aquesta informació s’enviarà per correu postal a l’adreça de la capçalera, o bé enviar un correu electrònic a info@adetca.cat. CESSIÓ I CONSERVACIÓ DE DADES ADETCA informa i garanteix expressament als usuaris que les seves dades personals NO seran cedides en cap cas a terceres companyies, i que sempre que es fes algun tipus de cessió de dades personals, de manera prèvia, es sol·licitaria el consentiment exprés, informat i inequívoc per part dels titulars. ADETCA informa als usuaris que les dades personals es conservaran mentre existeixi un interès mutu per mantenir la finalitat del tractament i quan ja no siguin necessàries per a tal finalitat, se suprimiran amb mesures de seguretat adequades per garantir la seudonimització de les dades o la destrucció total d’aquestes. CANVIS EN LA PRESENT POLÍTICA DE PRIVACITAT ADETCA es reserva el dret a modificar la present política per adaptar-la a novetats legislatives o jurisprudencials.

EXEMPCIÓ DE RESPONSABILITAT PELS CONTINGUTS

ADETCA inclou al seu WEBSITE una sèrie de continguts propis d’una publicació electrònica, elaborats per ADETCA, o mitjançant acords de col·laboració amb altres entitats (en endavant referits de forma genèrica com a, CONTINGUTS). Els CONTINGUTS oferts als usuaris poden ser ampliats en un futur per ADETCA, estenent-se a aquells tot allò disposat en aquest apartat. · Exempció de responsabilitat per continguts facilitats per ADETCA als seus usuaris a través del WEBSITE, i aquells accessibles a través del buscador del WEBSITE: Els continguts de les pàgines web a les quals els usuaris accedeixen a través del servei de buscador del WEBSITE són merament informatius per a tots aquells usuaris que hi estan interessats, sense que el seu accés generi relació comercial, contractual o professional entre els usuaris i ADETCA. En cas de discrepàncies entre allò que es publica en el WEBSITE i el suport paper, prevaldrà la informació continguda en aquest últim suport. Les opinions, imatges, etc. aportades per tercers no estan controlades per ADETCA, per la qual cosa, en cap cas, ADETCA se’n fa responsable. ADETCA exclou qualsevol responsabilitat pels danys i perjudicis de tota mena que puguin derivar-se de l’accés als continguts, les informacions, la publicitat, les opinions, els conceptes i les imatges, creats per tercers i facilitats als usuaris, o pels continguts accessibles a través del cercador del WEBSITE, que siguin contraris a la llei, la moral, la bona fe i a l’ordre públic, infringeixin drets de propietat intel·lectual, industrial o continguin qualsevol vici, defecte, virus informàtic o rutina de programari similar. En el moment en què ADETCA tingués coneixement que alguns dels continguts, opinions i conceptes allotjats al WEBSITE fossin contraris a la llei, la moral, la bona fe i l’ordre públic, i que continguessin qualsevol tipus de virus informàtic o rutina de programari similar, procedirà a retirar-los. ADETCA exclou qualsevol responsabilitat pels danys i perjudicis de tota mena que poguessin derivar-se de la captació i ús per part de tercers COL·LABORADORS de les informacions, la publicitat, i les opinions facilitades pels usuaris al WEBSITE. En qualsevol cas, ADETCA no es fa responsable dels continguts, les informacions i les imatges que no depenguin del WEBSITE, ni siguin gestionats per ADETCA; encara que apareguin al WEBSITE en virtut d’un conveni de col·laboració signat o pactat per ADETCA. · Exempció de responsabilitat per continguts allotjats en pàgines web accessibles des del WEBSITE. ADETCA no es fa responsable de l’edició, la revisió, la censura i la verificació dels continguts de les pàgines o llocs d’Internet amb els quals l’usuari es connecti a través del motor de cerca o d’hipervincles inclosos al WEBSITE. ADETCA no es fa responsable de cap de les informacions, les opinions i els conceptes que s’emetin, es publiquin o es distribueixin directament i indirectament a través d’aquest WEBSITE, qualsevol website interconnectat al qual s’accedeixi a través del WEBSITE, a través d’enllaços o qualsevol dels serveis que es vinculin o es relacionin a aquesta pàgina web interconnectada. ADETCA no es responsabilitza del mal ús que es faci dels continguts del WEBSITE, la responsabilitat del qual és exclusiva de la persona que hi accedeixi o que en faci ús. Els usuaris es comprometen a utilitzar el WEBSITE i els seus SERVEIS de conformitat amb la Llei, amb la moral i els bons costums generalment acceptats i l’ordre públic. · Exempció de responsabilitat pel funcionament del WEBSITE: ADETCA presta els seus serveis i continguts de forma continuada fent servir tots els mitjans tècnics al seu abast per tal d’oferir aquesta prestació de forma satisfactòria. ADETCA podrà, quan ho consideri convenient, fer correccions, millores o modificacions en la informació continguda al WEBSITE, en els SERVEIS, o en els CONTINGUTS sense que això doni lloc, ni dret, a cap reclamació o indemnització, ni impliqui cap reconeixement de responsabilitat. ADETCA no es fa responsable dels danys i perjudicis de tota mena que poguessin derivar-se de la disponibilitat i continuïtat tècnica del funcionament del WEBSITE. En qualsevol cas, ADETCA portarà a terme totes les actuacions necessàries per restablir els seus serveis en cas de fallida tècnica. ADETCA no es fa responsable dels danys i perjudicis de tota mena que poguessin derivar-se del coneixement que puguin tenir tercers no autoritzats de les dades dels usuaris i de l’ús que facin en el WEBSITE a través d’aquestes dades.

PROPIETAT INTELECTUAL DELS CONTINGUTS DEL WEBSITE

Els textos (informacions, conceptes, opinions i altres anàlegs) i elements gràfics (disseny, logos, codi font i altres anàlegs) que constitueixin el WEBSITE i siguin difosos a través d’aquest, així com la seva presentació i muntatge, o són titularitat exclusiva d’ADETCA o és ADETCA qui ostenta els drets d’explotació d’aquests a través d’acords amb tercers. En aquest sentit, es constitueixen com a obres protegides pel conjunt de la regulació espanyola i comunitària en l’àmbit de la propietat intel·lectual, conforme al Reial decret legislatiu 1/1996, de 12 d’abril, pel qual s’aprova el text refós de la Llei de propietat intel·lectual i la Llei 5/1998, de 6 de març, d’Incorporació al dret espanyol de la directiva 96/9/CE sobre la protecció jurídica de les bases de dades, són, així mateix, d’aplicació els tractats internacionals subscrits en aquest camp. ADETCA no concedeix cap llicència d’ús o autorització sobre els seus drets de propietat industrial i intel·lectual o sobre qualsevol altra propietat o dret relacionat amb el seu WEBSITE, llevat d’acord exprés amb tercers. Els usuaris podran portar a terme la reproducció dels continguts del WEBSITE amb l’únic fi d’emmagatzemar-los, fer-ne còpies de seguretat o imprimir-los sobre paper per a ús privat. Al marge d’allò anterior, queda prohibida tota reproducció, distribució, transformació, presentació, total o parcial, del contingut del WEBSITE o d’algun dels seus elements, de forma directa o indirecta per xarxes telemàtiques o suports anàlegs, amb un fi comercial adreçat al públic o per a una utilització més enllà de les esmentades, encara que se citi la font, sempre que no es compti amb l’autorització expressa i per escrit d’ADETCA i, si escau, de tercers col·laboradors. L’incompliment d’allò anterior facultarà ADETCA per interposar les accions legals pertinents. Queden especialment prohibides: – La presentació d’una pàgina del WEBSITE en el marc d’una altra pàgina web que no pertanyi a ADETCA, mitjançant la tècnica denominada “framing”, si no compta amb l’exprés consentiment per escrit d’ADETCA. – La inserció d’una imatge difosa en el WEBSITE en una pàgina o base de dades que no pertanyi a ADETCA, mitjançant la tècnica denominada “in line linking”, si això no compta amb l’expressa autorització d’ADETCA. – L’extracció i l’ús dels elements del WEBSITE que causin o no un perjudici qualsevol a ADETCA, conforme a les disposicions del Reial decret legislatiu 1/1996, de 12 d’abril, pel qual s’aprova el text refós de la Llei de propietat intel·lectual i la Llei 5/1998, de 6 de març, d’Incorporació al dret espanyol de la directiva 96/9/CE sobre la protecció jurídica de les bases de dades. ADETCA haurà d’autoritzar expressament l’establiment d’enllaços d’hipertext (hipervincles) a una altra website adreçats a la pàgina inicial d’aquest WEBSITE o a qualsevol altra pàgina interna d’aquest, sempre que les corresponents pàgines apareguin a una finestra completa i sota les adreces electròniques pròpies d’aquest. Els drets no expressament concedits anteriorment queden reservats a ADETCA o, si escau, a tercers col·laboradors. Tots els noms comercials, les marques o els signes distintius, els logotips, els símbols, les marques mixtes, les figuratives o les nominatives que apareixen en aquest WEBSITE pertanyen a ADETCA o és ADETCA qui en disposa, amb autorització prèvia, el dret d’ús, i es troben protegits per la legislació vigent en aquest sentit.

MENORS D’EDAT

L’ús dels serveis disponibles en aquest WEBSITE per menors d’edat exigeix que aquests hagin obtingut prèviament autorització dels seus pares, tutors o representants legals, els quals tindran la consideració de responsables legals per qualsevol dels actes duts a terme pels menors al seu càrrec. Els representants legals de les persones menors d’edat tenen plena responsabilitat en l’accés a continguts i serveis d’Internet d’aquests menors. Per a això disposen de programes informàtics i eines de bloqueig i filtre en l’accés a continguts o llocs web no apropiats per a menors.

LEGISLACIÓ APLICABLE

La legislació aplicable al aquest AVÍS LEGAL serà la legislació espanyola, i la jurisdicció competent per conèixer qualsevol de les demandes que aquest WEBSITE susciti serà la dels Jutjats i Tribunals de Barcelona capital. L’usuari renuncia expressament a qualsevol altre fur que pogués correspondre-li.